Фондация „Еврика”

Нестопанска организация

За Фондация „Еврика”

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Вписана е в Централния регистър за осъществяване на общественополезна дейност.
Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с цел: подпомагане на даровити  деца и млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и управлението; подкрепа на младите новатори  и предприемачи; разпространение на научни, технически и икономически знания;  усъвършенстване на материалната база за научно и технически творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на международното сътрудничество в областта на науката и техниката и др.

Основните програми на фондацията

  • Програма „Таланти”- за издирване и развитие на деца и млади хора с изявени способности в науката, техниката и технологиите чрез подпомагане на обучението им, стимулиране  на участието им в научно технически изяви и подкрепа на провеждането на специализирани младежки школи,, летни университети и др.;
  • Програма „Научни изследвания”- за подпомагане на научните изследвания на младите учени и специалисти  във фундаменталните области на науката;
  • Програма „Информация, издания , изяви и международно сътрудничество” осигурява дейности, свързани с информационно осигуряване и разпространение на научно- технически знания, организирането на изяви за наука, техника, технологии и управление(конкурси, конференции, семинари, кръгли маси, школи, научно- технически състезания, олимпиади, изложби) и международно научно- техническо сътрудничество на младите хора и техните организации;
  • Програма „Насърчаване на стопански инициативи за стимулиране на създаването и внедряването на научно- технически идеи  и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи;
  • Програма „Развитие” чрез която подпомага съвместни дейности на програмна и проектна основа с  чуждестранни и национални организации и институции в рамките на утвърдените приоритети на фондацията.

Фондация „Еврика” е член на две престижни международни организации –  Международната федерация на изобретателските асоциации (IFIA) и Движението за наука и техника в свободното време ( MILSET).

За повече информация посетете страницата ни: www.evrika.org