Морални и финансови стимули за компаниите да поемат инициативата и да започнат да прилагат принципите на КСО:
 • Нарастващо влияние на компанията
 • По-големи социални очаквания от нея
 • По-активното й включване в процеса на глобализация
 • Компанията става по-конкурентноспособна
 • По-устойчива на кризисни ситуации
 • По-привлекателна за клиенти, инвеститори и служители; печели и тяхното доверие
 • КСО може да облекчава финансово или административно организацията
 • Да съдейства за изграждане на положителна репутация
 • Проучванията показват позитивната връзка между КСО и фирмената ефективност от една страна и между КСО  и репутацията на фирмата от друга
 • Пазарната стойност на компанията се покачва
 • Все повече потребители отчитат в момента на избор на продукти или услуги социално отговорното отношение на техния производител и “санкционират” тези, които не прилагат принципите на КСО
 • Работниците и служителите също предпочитата да работят за компания с добра репутация и етично поведение
 • Все повече мениджъри са на мнение, че прилагането на КСО стратегии в бизнеса на фирмата им може да доведе до реални икономически ползи, особено в дългосрочен план
Положителното влияние, което оказва корпоративната социална отговорност(КСО) върху бизнеса и обществото, е безспорно. За да се генерират възможно най-много ползи и печалба и за двете страни, е необходимо да се обърне внимание на следните видове дейности:  
 • Разпространение на информация за това как фирмите да прилагат принципите на КСО – сред мениджърите на компаниите и на широката общественост
 • Отчетност от страна на компаниите за действията, предприети от тях, отнасящи се до прилагането на принципите на КСО
 • Обучение на работодателите за техните отговорности по отношение на клиентите, околната среда и всички други елементи на КСО
 • Насърчаване на заинтересованите страни да си сътрудничат и обменят добри практики с други лица от държави-членки на ЕС
 • Отчитане ролята на служителите като вътрешна заинтересована страна, в това число правата на хората с увреждания и други уязвими групи
 • Засилване на комуникацията и подкрепа на социалния диалог между работодатели и работници
 • Сключване на споразумения между мениджърите и служителите
 • Допълнителна квалификация на служителите, с цел да се прилага принципът на ротация на работни места. По-добрата квалификация ще доведе до по-добра реализация на продукцията, и съответно – по-високи заплати
 • Присъединяване и на по-малките и микрокомпаниите към философията на КСО и насърчаване на тяхната активност в спазването на принципите на КСО
Морални и финансови стимули за компаниите да поемат инициативата и да започнат да прилагат принципите на КСО:
 • Нарастващо влияние на компанията
 • По-големи социални очаквания от нея
 • По-активното й включване в процеса на глобализация
 • Компанията става по-конкурентноспособна
 • По-устойчива на кризисни ситуации
 • Точен план
 • По-привлекателна за клиенти, инвеститори и служители; печели и тяхното доверие
 • КСО може да облекчава финансово или административно организацията
 • Да съдейства за изграждане на положителна репутация
 • Проучванията показват позитивната връзка между КСО и фирмената ефективност от една страна и между КСО  и репутацията на фирмата от друга
 • Пазарната стойност на компанията се покачва
 • Все повече потребители отчитат в момента на избор на продукти или услуги социално отговорното отношение на техния производител и “санкционират” тези, които не прилагат принципите на КСО
 • Работниците и служителите също предпочитат да работят за компания с добра репутация и етично поведение
 • Все повече мениджъри са на мнение, че прилагането на КСО стратегии в бизнеса на фирмата им може да доведе до реални икономически ползи, особено в дългосрочен план 
Положителното влияние, което оказва корпоративната социална отговорност(КСО) върху бизнеса и обществото, е безспорно. За да се генерират възможно най-много ползи и печалба и за двете страни, е необходимо да се обърне внимание на следните видове дейности:
 • Разпространение на информация за това как фирмите да прилагат принципите на КСО – сред мениджърите на компаниите и на широката общественост
 • Отчетност от страна на компаниите за действията, предприети от тях, отнасящи се до прилагането на принципите на КСО
 • Обучение на работодателите за техните отговорности по отношение на клиентите, околната среда и всички други елементи на КСО
 • Насърчаване на заинтересованите страни да си сътрудничат и обменят добри практики с други лица от държави-членки на ЕС
 • Отчитане ролята на служителите като вътрешна заинтересована страна, в това число правата на хората с увреждания и други уязвими групи
 • Засилване на комуникацията и подкрепа на социалния диалог между работодатели и работници
 • Сключване на споразумения между мениджърите и служителите
 • Допълнителна квалификация на служителите, с цел да се прилага принципът на ротация на работни места. По-добрата квалификация ще доведе до по-добра реализация на продукцията, и съответно – по-високи заплати
 • Присъединяване и на по-малките и микрокомпаниите към философията на КСО и насърчаване на тяхната активност в спазването на принципите на КСО