Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и КСО България(CSR Bulgaria), с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

“УСЛУГА/и” на сайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • коментиране статиите на сайта;
  • получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което КСО България(CSR Bulgaria) се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и КСО България(CSR Bulgaria).

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар под статиите, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. КСО България(CSR Bulgaria) не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Ограничаване на отговорността

КСО България(CSR Bulgaria) прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. КСО България(CSR Bulgaria) не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна н а КСО България(CSR Bulgaria) за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

КСО България(CSR Bulgaria) не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

КСО България(CSR Bulgaria) не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

КСО България(CSR Bulgaria) има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

V. Промени

КСО България(CSR Bulgaria) си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общо събрание на КСО България(CSR Bulgaria) и влизат в сила считано от 30.08.2010 г.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и КСО България(CSR Bulgaria), с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. I. Основни понятия По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта. “УСЛУГА/и” на сайта включват:
  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • коментиране статиите на сайта;
  • получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.
    “ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което КСО България(CSR Bulgaria) се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги. “ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бедействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др. II. Общи разпоредби Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и КСО България(CSR Bulgaria). Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. 
При добавяне на мнение/коментар под статиите, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. КСО България(CSR Bulgaria) не носи отговорност за изразените от Вас мнения. III. Авторски права Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. IV. Органичаване на отговорността КСО България(CSR Bulgaria) прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. КСО България(CSR Bulgaria) не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна н а КСО България(CSR Bulgaria) за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. КСО България(CSR Bulgaria) не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. КСО България(CSR Bulgaria) не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. КСО България(CSR Bulgaria) има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта. V. Промени КСО България(CSR Bulgaria) си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общо събрание на КСО България(CSR Bulgaria) и влизат в сила считано от 30.08.2010 г.