CSR Bulgaria е най-голямата българска специализиранa мрежа за Корпоративна социална отговорност. Като такава, ние се стремим към включване на бизнеса и нестопанския сектор в осъществяването на социално отговорни политики и кампании.

Успешното междусекторно партньорство изисква нов начин на мислене, иновативни подходи и практически промени.  Ние извършваме широк набор от дейности в полза на нестопанските организации и бизнеса.

CSR Media (КСО медия) е първата специализирана медия за КСО новини, която има за цел да популяризира и утвърждава КСО като успешна инвестиция. В нея може да намерите информация за проекти, събития, добри практики, както и данни за осъществени социално отговорни политики и кампании от страна на българския бизнес.

CSR Zone (КСО Зона) предлага на бизнеса специално селектирани социални проекти, които имат нужда от подкрепа в процеса на реализацията им. Ние създаваме благоприятна среда за осъществяването на различни социални политики и програми, като улесняваме комуникацията между компании и организации, консултираме и двете страни и даваме достъп на бизнеса до проекти, отговарящи на критериите и на двата сектора.

CSR Book (КСО Книга) е годишно издание, чиято идеята е да представи осъществените отговорни дейности, реализирани от компании и организации на годишна база, да популяризира добрите КСО практики, получени награди, участие в конкретни проекти, както и резултатите от тях. В CSR Book ще има отредено място и за тенденциите за реализиране на бъдещи проекти и идеи, както и ще се включват интервюта с лидери от индустрията и КСО експерти, които да споделят бизнес модели за преобразуване на политиката на организациите в социално отговорна.

Ролята на CSR Portfolio (КСО Портфолио) е да създава профили на бизнес компаниите и ораганизациите от нестопанския сектор, в които ще бъдат включени основните им дейности, цели и политики, корпоративната им история, сертификати, които притежават, постиженията им в сферата на КСО, реализирани социално значими проекти, настоящи и бъдещи проекти. Целта на CSR Portfolio е да представя проспериращите организации и компании в България, които благодарение на масовото въвеждането на КСО политики изграждат добрия си имидж и устойчив модел на развитие.

CSR Academy ( КСО Академия) e форма на обучение за корпоративна социална отговорност (КСО). Методиката и съдържанието на обученията, извършвани от екипа специалисти на академията, са високо ефективни и водят до нови реални знания и умения за интегриране принципите на социална отговорност в ежедневната практика на организациите и компаниите, подготовката на социално значими проекти , както и формиране на нови нагласи, които отговарят на социалните очаквания на обществото.

CSR Advisory ( КСО Съветник) дава възможност на компаниите, желаещи да подкрепят социални проекти, да се запознаят с методи и практики за оптимизиране прилагането на подобен тип отговорности и да научат различни механизми за извършването на социално отговорен бизнес. Консултациите, извършвани от утвърдени КСО експерти, са в пряка полза на бизнеса като ги насочват към най-ефективните и резултатни начини за изграждане на КСО стратегии.