CSR Bulgaria е най-голямата българска специализиранa мрежа за Корпоративна социална отговорност. Като такава, ние се стремим към включване на бизнеса и нестопанския сектор в осъществяването на социално отговорни политики и кампании.

Успешното междусекторно партньорство изисква нов начин на мислене, иновативни подходи и практически промени.  Ние извършваме широк набор от дейности в полза на нестопанските организации и бизнеса.

CSR News Media - First Specialized Bulgarian CSR News Media

CSR News (КСО медия) е първата специализирана медия за КСО новини, която има за цел да популяризира и утвърждава КСО като успешна инвестиция. В нея може да намерите информация за проекти, събития, добри практики, както и данни за осъществени социално отговорни политики и кампании от страна на българския бизнес.

CSR News е първата специализирана медия за КСО новини, която има за цел да популяризира и утвърждава КСО като успешна инвестиция. Тук може да намерите информация за проекти, събития, добри практики, както и данни за осъществени социално отговорни политики и кампании от страна на българския бизнес.

„Световният съвет на бизнеса за устойчиво развитие” определя корпоративната социална отговорност като задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло за подобряване качеството на живот.

Когато в трудни икономически времена компаниите могат да отделят средства за реализация на социални програми и проекти именно в тази насока, то значи че бизнесът им вече се позиционира на друго ниво и заслужава адмирации за действията им. Наша мисия е да отразяваме тези добри практики в зоната на CSR News.

Идеята на CSR News е корпоративната социална отговорност да бъде популяризирана, както и тази политика да бъде по-достъпна и позната за бизнеса и обществото. CSR Media показва възпитанието в КСО като един от елементите на гражданската отговорност.

До момента броят на публикациите, които по някакъв начин третират темата за КСО е незадоволителен и с редица ограничения в съдържанието. В най-разпространеното в България разбиране на концепцията липсва отразяване на социалната отговорност като цялостна стратегия. Ролята на CSR News е да популяризира термина “корпоративна социална отговорност”, да публикува информация  за награди, свързани с КСО, за проведени конференции, издадени книги, осъществени добри практики, реализирани проекти, както и вляанието им върху общността.

Тук може да намерите съобщенията за отделни кампании, които често засягат компоненти от КСО – като системи за опазване на околната среда, увеличаване грижите за персонала или осигуряване на безопасни условия на труд, намаляване на замърсяването, рационалното използване на ресурсите, поощряването на развитието, насърчаването на социалното израстване на служителите, намаляването на бедността.

В световен мащаб се заражда един нов потребител. Той предпочита да купува от компании, които са отговорни към обществото и околната среда. Бизнесът трябва да е готов да посрещне новото предизвикателство, а корпоративната социална отговорност и платформата на CSR News са един от най-ефективните инструменти, които могат да му бъдат от полза.

CSR Zone (КСО Зона) предлага на бизнеса специално селектирани социални проекти, които имат нужда от подкрепа в процеса на реализацията им. Ние създаваме благоприятна среда за осъществяването на различни социални политики и програми, като улесняваме комуникацията между компании и организации, консултираме и двете страни и даваме достъп на бизнеса до проекти, отговарящи на критериите и на двата сектора.

CSR Zone (КСО Зона) предлага на бизнеса специално селектирани социални проекти, които имат нужда от подкрепа при реализацията им. Ние създаваме благоприятна среда за осъществяването на различни социални политики и програми като улесняваме комуникацията между компании и организации, консултираме и двете страни и даваме достъп на бизнеса до проекти отговарящи на критериите и на двата сектора.

Според проведено проучване относно „Корпоративната социална отговорност в българския контекст” почти девет от десет фирми споделят мнението, че благотворителната и социална дейност на фирмите в България е хаотична, разпокъсана, извършва се „на парче” и поради това е слабо ефективна. Едва 8 на сто са на обратното мнение. Същевременно пет пъти повече (40%) твърдят, че макар и дейността все още да е неразвита и разпокъсана, все повече фирми започват да се интересуват от нея. Идеята на CSR Zone е да обедини социалната отговорност в България, да даде платформа за представяне на социално значими проекти от различни организации, както и да осигури възможност на компании да избират от добре структурирани и подготвени проекти.

Съществуват много мнения за отношението между успешния бизнес и общественото благополучие. CSR Zone е посредник между тези заинтересовани страни и осъществяването на обществения контрол по спазване на ангажиментите във връзка с КСО проектите, публикувани на платформата.

Принципите и добрите практики в България основно се въвеждат от големите международни компании. Те внасят в бизнес отношенията нова култура, част от която е и КСО. Затова осигуряването на достъп до селектирани проекти е от голямо значение за българския бизнес. Ние разпространяваме КСО политиката в България, като предлагаме широк набор от социални проекти и даваме възможност на различните компании да изберат тези, които подхождат максимално на техните визия, цели, нужди и ресурси.

Важно е корпоративната социална отговорност да бъде разграничена от благотворителни дарения и корпоративна филантропия за някоя добра кауза. С други думи, КСО е как правиш пари, а не какво правиш с тях, след като си ги спечелил. В основата си CSR Zone се изразява в това как дадена организация взема под внимание икономическите, социалните и свързаните с околната среда въздействия, които нейните дейности причиняват, при подкрепянето и реализирането на социални проекти.

Често, когато е поставен пред избор на социална платформа, бизнесът задейства защитен механизъм – да бъдат избягвани проблемни теми. Затова българският бизнес има нужда от ефективно партньорство, което се осигурява чрез CSR Zоnе.

CSR Bulgaria Business Yearbook

CSR Book (КСО Книга) е годишно издание, чиято идеята е да представи осъществените отговорни дейности, реализирани от компании и организации на годишна база, да популяризира добрите КСО практики, получени награди, участие в конкретни проекти, както и резултатите от тях. В CSR Book ще има отредено място и за тенденциите за реализиране на бъдещи проекти и идеи, както и ще се включват интервюта с лидери от индустрията и КСО експерти, които да споделят бизнес модели за преобразуване на политиката на организациите в социално отговорна.

Корпоративната социална отговорност (КСО) е специфична за всяка компания, защото различните клиенти, партньори и заинтересовани групи от обществото имат своя идея за ценностие и принципите в поведението на една отговорна организация.

Много изследвания показват, че два пъти повече хора предпочитат да прочетат постиженията на една компания в издание, свързано с КСО вместо като резултат от директна комуникация, рекламни кампании или редовни съобщения до медиите.

Когато се гради репутация на етична компания, действията са по-красноречиви от думите. Когато клиентите не могат да видят тези действия, те имат минимален или никакъв ефект върху техните възприятия, покупателна способност и лоялност.

CSR Book е годишно издание, чиято идеята е да представи осъществените отговорни дейности, които компании и организации са реализирали през годината, да популяризира добрите КСО практики, получени награди, участие в конкретни проекти, както и резултатите от тях.

В CSR Book ще има отредено място и за тенденциите за реализиране на бъдещи проекти и идеи, както и ще се включват интервюта с лидери от индустрията и КСО експерти, които да споделят бизнес модели за преобразуване на политиката на организациите, в социално отговорна.

В книгата ще бъде поместена информация относно какво това кое е най-важно, за да се реализира успешно една програма за КСО, както и как да се разшири вече съществуваща такава, така че да бъде максимално ефективна. Ще може да прочетете за перспективите, прилагането, елементите и ролята на КСО в бизнеса.

Всяка компания с дългосрочна политика за корпоративна социална отговорност трябва да е в непрекъснат диалог с обществото. Добрата репутация има нужда от доказателства, а в CSR Book ще бъдат поместени именно тези добри практики, спомагащи за нейното изграждане.

CSR Bulgarian Portfolio Database

Ролята на CSR Portfolio (КСО Портфолио) е да създава профили на бизнес компаниите и организациите от нестопанския сектор, в които ще бъдат включени основните им дейности, цели и политики, корпоративната им история, сертификати, които притежават, постиженията им в сферата на КСО, реализирани социално значими проекти, настоящи и бъдещи проекти. Целта на CSR Portfolio е да представя проспериращите организации и компании в България, които благодарение на масовото въвеждането на КСО политики изграждат добрия си имидж и устойчив модел на развитие.

Европейският модел на корпоративната отговорност е съсредоточен в това бизнесът да оперира по обществено отговорен начин, както и да се правят солидни инвестиции в общностите. Този модел е устойчив, защото в него корпоративната отговорност се явява неотменна част от пътя към успеха.

В България броят на бизнес компаниите и нестопанските организации, които споделят принципа на корпоративната социална отговорност (КСО), нараства прогресивно. Все по-често в медиите могат да бъдат видяни новини за реализирани социално значими проекти, които са насочени към подобряване стандарта и качеството на живот на обществото и такива, които обхващат различни елементи от корпоративната отговорност, като:

Здраве и безопасност; Човешки права; Условия на труд; Защита на потребителя; Поддържане на околната среда; Етични бизнес практики и други.

Ролята на CSR Portfolio е да създава КСО профили на бизнес компаниите и организациите от нестопанския сектор, в които ще бъдат включени основните им КСО дейности, цели, практики и политики, новини, корпоративната им история, сертификати, които притежават, постиженията им в сферата на КСО, реализирани социално значими проекти, настоящи проекти и проекти, в които са заявили бъдещо участие.

В CSR Portfolio ще може да намерите информация относно насоките, в които компаниите имат интерес да влагат ресурси, сферите на КСО, които подкрепят, както и актуална информация за добрите им практики. Ще ви запознаем с ценностите, които изповядва бизнеса и неправителствения сектор, къде се намират по отношение на устойчивото развитие в трите сфери: икономика, общество и околна среда и какво в колективната нагласа и бизнес практиката ги отличават от останалите.

Целта на CSR Portfolio е да ви представя проспериращите организации и компании в България, които благодарение на масовото въвеждането на КСО ориентирани и устойчиви политики изграждат добрия си имидж и репутация.

CSR Academy ( КСО Академия) e форма на обучение за корпоративна социална отговорност (КСО). Методиката и съдържанието на обученията, извършвани от екипа специалисти на академията, са високо ефективни и водят до нови реални знания и умения за интегриране принципите на социална отговорност в ежедневната практика на организациите и компаниите, подготовката на социално значими проекти , както и формиране на нови нагласи, които отговарят на социалните очаквания на обществото.

CSR Academy e форма на обучение за корпоративна социална отговорност (КСО). Методиката и съдържанието на обученията, извършвани от екипа специалисти на академията, са високо ефективни и водят до нови реални знания и умения за интегриране принципите на социална отговорност в ежедневната практика на организациите и компаниите, подготовката и реализирането на социално значими проекти , както и формиране на нови нагласи, които отговарят на социалните очаквания на обществото.

Предлагаме ви комплекс от услуги, които ви дават възможност да развиете ключови умения, да придобиете нови компетенции, да разширите и развиете социалната си мрежа от партньори, както и да получите насоки за разработването на успешни проекти и програми в сферата на корпоративната социална отговорност. CSR Academy ви предлага възможността за диференциране на уменията, които са ви необходими в зависимост етапа на създаване или реализиране на социално отговорните ви проекти. Ще ви предложим още модели и мерки за фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика и систематични бизнес решения, с които заедно да подпомогнем напредъка в развитието на КСО политиката в България.

Всичко, което човек прави е повече или по-малко „проект” и доколко успешно ще го подготвим зависи от самия него. Много неща изглеждат добре на хартия, но не винаги успяват успешно да се  реализират. Академията е създадена именно, за да тренира умения, които помагат да бъдете „ефективни” в това, което правите, за да формира нагласи за сътрудничество и отговорност, за да добиете компетенции, за да ви даде насоки как да се справяте с предизвикателствата при разработката на социално отговорни проекти.

Академията ще помогне на организациите и бизнеса в България успешно да интегрират принципите на корпоративната социална отговорност в ежедневната си практика. Чрез тази инициатива можем да предоставим на своите членове и партньори нов източник на информация, интересни обучения и семинари.

Екипът на CSR Academy изповядва философията, че колкото по-високо образовани и квалифицирани специалисти работят в страната ни, толкова по- бързо КСО политиката ще се утвърди като желана практика в България. Академията има за цел да съдейства за преодоляване на социалното отчуждение и за насърчаване прилагането на социално отговорни кампании. Нейна мисия е да интегрира социалната отговорност в бизнес практиката и да подпомогне работата на организациите за ефективно разработване на корпоративни стратегии и проекти.

Това, което е най-важно за нас и заради което създадохме CSR Academy е вашата удовлетвореност и усещане за ефективност. Ние работим в посока функциониране на корпоративната социална отговорност като непрекъснат ангажимент на бизнеса и насърчаваме създаването на проекти, които да дадат реално отражение върху обществения живот.

CSR Advisory ( КСО Съветник) дава възможност на компаниите, желаещи да подкрепят социални проекти, да се запознаят с методи и практики за оптимизиране прилагането на подобен тип отговорности и да научат различни механизми за извършването на социално отговорен бизнес. Консултациите, извършвани от утвърдени КСО експерти, са в пряка полза на бизнеса като ги насочват към най-ефективните и резултатни начини за изграждане на КСО стратегии.

При даването на дефиниции за корпоративна отговорност внимание заслужава опитът на Арчи Б. Каръл, който обобщава: “CSR обхваща икономическите, етичните и подкрепящите (филантропските) очаквания, които обществото притежава спрямо компаниите в даден момент.” Икономическата отговорност се изразява в реализирането на печалба, част, от която ще се вложи в реализирането на социално значими проекти. Етична отговорност е да управляваш бизнеса си честно и открито, в полза на обществото. Подкрепящата (филантропска) отговорност означава да бъдеш социално отговорен гражданин и да действаш по посока реализиране на проекти, спомагащи за подобряване социалното положение в страната.

CSR Advisory ви дава възможността да се запознаете с методи и практики как да оптимизирате прилагането на подобен тип отговорности, как да намерите нови спонсори за проектите си и да научите различни механизми за извършването на социално отговорен бизнес. CSR Advisory под формата на семинари и консултации с водещи специалисти по маркетинг, мениджмънт, ПР експерти, журналисти, пряко обвързани с темата за корпоративната социална отговорност (КСО) и други.

Консултантите на CSR Advisory са хора, споделящи общи ценности и вярват, че стратегическото и устойчиво развитие на КСО в България има възможността да променя средата, в която живеем.

Визията ни за CSR Advisory е да получите шанса да участвате в тематични срещи, на които се обсъждат важни проблеми и перспективи пред развитието на КСО, да участвате в работни дискусии, които целят изясняване и изчистване имиджа на КСО, да получите информация за успешното прилагане на КСО на практика, да развивате нови умения, като участвате в отворени обучения, водени от доказани в областта си експерти.

CSR Advisory ще провежда обучения и консултации, свързани с корпоративната репутация, която е важен, но понякога подценяван компонент в бизнес развитието на компаниите. Компаниите, които осъзнават и отчитат необходимостта от поддържане на социално отговорна политика си изграждат положителна репутация, която се изчерпва само с добри намерения, няколко еднократни инициативи или случайни дарения, вместо с политика на постоянство и дългосрочно прилагане на социална ангажираност.

Специалистите на CSR Asvisory ще дават практически съвети за подобрение ефективността на КСО политиката в България, ще дават примери за ефективни методи за реализиране на КСО, ще се фокусират върху практически приложимите умения и знания, работа върху примери и казуси, споделяне на опит, както и дискусии.

Корпоративно отговорната политика е важна част от всеки успешен и устойчив бизнес. Социално отговорния бизнес не ограничава развитието на компанията, а напротив – това е „По-добрият начин за правене на бизнес”.

Корпоративната социална отговорност е инструментът, който помага на бизнеса да измери въздействието си върху обществото и околната среда с участието на всички заинтересовани лица и да прави реални подобрения в тези области.

CSR Bulgaria е най-голямата българска специализиранa мрежа за Корпоративна социална отговорност. Като такава, ние се стремим към включване на бизнеса и нестопанския сектор в осъществяването на социално отговорни политики и кампании. Успешното междусекторно партньорство изисква нов начин на мислене, иновативни подходи и практически промени.  Ние извършваме широк набор от дейности в полза на нестопанските организации и бизнеса. CSR Media (КСО медия) е първата специализирана медия за КСО новини, която има за цел да популяризира и утвърждава КСО като успешна инвестиция. В нея може да намерите информация за проекти, събития, добри практики, както и данни за осъществени социално отговорни политики и кампании от страна на българския бизнес. CSR Zone (КСО Зона) предлага на бизнеса специално селектирани социални проекти, които имат нужда от подкрепа в процеса на реализацията им. Ние създаваме благоприятна среда за осъществяването на различни социални политики и програми, като улесняваме комуникацията между компании и организации, консултираме и двете страни и даваме достъп на бизнеса до проекти, отговарящи на критериите и на двата сектора.

CSR Book (КСО Книга) е годишно издание, чиято идеята е да представи осъществените отговорни дейности, реализирани от компании и организации на годишна база, да популяризира добрите КСО практики, получени награди, участие в конкретни проекти, както и резултатите от тях. В CSR Book ще има отредено място и за тенденциите за реализиране на бъдещи проекти и идеи, както и ще се включват интервюта с лидери от индустрията и КСО експерти, които да споделят бизнес модели за преобразуване на политиката на организациите в социално отговорна.

Ролята на CSR Portfolio (КСО Портфолио) е да създава профили на бизнес компаниите и ораганизациите от нестопанския сектор, в които ще бъдат включени основните им дейности, цели и политики, корпоративната им история, сертификати, които притежават, постиженията им в сферата на КСО, реализирани социално значими проекти, настоящи и бъдещи проекти. Целта на CSR Portfolio е да представя проспериращите организации и компании в България, които благодарение на масовото въвеждането на КСО политики изграждат добрия си имидж и устойчив модел на развитие.

CSR Academy ( КСО Академия) e форма на обучение за корпоративна социална отговорност (КСО). Методиката и съдържанието на обученията, извършвани от екипа специалисти на академията, са високо ефективни и водят до нови реални знания и умения за интегриране принципите на социална отговорност в ежедневната практика на организациите и компаниите, подготовката на социално значими проекти , както и формиране на нови нагласи, които отговарят на социалните очаквания на обществото.

CSR Advisory ( КСО Съветник) дава възможност на компаниите, желаещи да подкрепят социални проекти, да се запознаят с методи и практики за оптимизиране прилагането на подобен тип отговорности и да научат различни механизми за извършването на социално отговорен бизнес. Консултациите, извършвани от утвърдени КСО експерти, са в пряка полза на бизнеса като ги насочват към най-ефективните и резултатни начини за изграждане на КСО стратегии.