0-9
Алианс за международна социална и екологична акредитация и етикетиране (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL)
Алиансът е световният център за социални и екологични системи за стандарти. Установените правила за добри практики на ISEAL са международни референтни документи за надеждни социални и екологични стандарти. Спазването им е условие за членство.
Асоциацията за честен труд (Fair Labour Association (FLA)
Една организация, която използва ILO като основни трудови стандарти за оценка на практиките за честен труд във вериги за доставки на компаниите.
Глобалната инициатива по отчетност (Global Reporting Initiative (GRI)
Набор от принципи, идеи и полезни показатели при отчитане на КСО.
Етика
Наука за морала в човешкото поведение.
(Източник: Oxford Dictionary)
Етичен одит (Ethical Auditing)
Редовни, пълни и документирани изчисления, регистриращи наличието на съответствие с публикуваните политики и процедури на дружеството.
(Източник: John Rosthorn: Business Ethics Auditing – More than a Stakeholder’s Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)
Етично счетоводство (Ethical Accounting)
Процес, чрез който компанията провежда диалог с основните заинтересовани страни, за да докладва за минали дейности с цел очертаването на бъдещите действия.
(Източник: John Rosthorn: Business Ethics Auditing – More than a Stakeholder’s Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)
Етично счетоводство (Ethical Book-Keeping)
Систематично, надеждно поддържане на достъпни регистри за корпоративните дейности, които отразяват управлението и поведение на компанията.
(Източник: John Rosthorn: Business Ethics Auditing – More than a Stakeholder’s Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)
Заинтересовани страни (Stakeholders) 
Държавните институции, бизнеса, социалните партньори, неправителствените организации, в това число и организациите за защита на потребителите, потребителите, академичните среди, медиите.
Ключови показатели (Key Performance Indicators (KPIs) 
Редуциран набор от мерки или показатели, които показват най-важните аспекти на обекта, които измерват.
Корпоративна социална отговорност (КСО) (Corporate Social Responsibility (CSR) 
„Концепция, при която компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички заинтересовани лица” (Съобщение на Европейската комисия (ЕК) от март 2006 г. „Прилагане на партньорство за растеж и работни места: да направим Европа пример за подражание за прилагане на КСО”)
КСО се отнася към основните заинтересовани лица в една фирма или институция, но по етичен или отговорен начин. Под “етично или отговорно” се има предвид  третирането на заинтересованите страни по начин, който се счита за приемлив в цивилизованите общества. Социалната отговорност включва както икономическа, така  и екологична отговорност. Заинтересованите лица са не само в рамките на една фирма, но и извън нея. По-широката цел на социалната отговорност е да се създава все по-висок стандарт на живот за хората в и извън корпорацията, като същевременно се запазва нейната рентабилността.
(оригинален източник: Michael Hopkins: A Planetary Bargain: Corporate Social Responsibility Comes of Age (Macmillan, UK, 1998) Актуализирано: юли 2009)
Корпоративна устойчивост (Corporate Sustainability) 
Съгласува продуктите и услугите на организацията с очакванията на заинтересованите страни, като по този начин добавя икономическа, екологична и социална стойност
(Източник: Price WaterhouseCoopers)
Корпоративна филантропия 
Начин да дадеш нещо обратно към местните общности, подобрявайки качеството на живот за служители, практикувайки корпоративно гражданство
Корпоративно гражданство (Corporate Citizenship (CC)
Дава си на бизнес, който отдава еднакво голямо значение както на своя социален и екологичен принос, така и на финансовия си резултат.
(Източник: Simon Zadek The Civil Corporation, (p7, Earthscan, London, 2001)
Корпоративно управление (Corporate Governance (CG)
Корпоративното управление се занимава с поддържане на баланс между икономическите и социалните цели и между индивидуалните и общите цели. Рамката на корпоративното управление е създадена, за да насърчи ефективното използване на ресурсите и едновременно с това да се изисква отчетност за стопанисването на тези ресурси. Целта е да се хармонизират, колкото е възможно, интересите на хората, корпорациите и обществото.
(Източник: Sir Adrian Cadbury in ‘Global Corporate Governance Forum’, World Bank, 2000)
Международната организация по стандартизация (International Standards Organisation (ISO)
Организация на ООН, която предоставя признати стандарти като ISO26000 за корпоративна социална отговорност.
Публично-частното партньорство (ПЧП) (Public Private Partnerships (PPP)
Партньорства между частни компании и публични институции в едно съвместно предприятие за изпълнение на проекти и програми за благото на обществото.
Свидетелство на репутация (Reputation Assurance)
Набор от общи принципи за бизнес средата, събрани за да предоставят данни и информация за тенденциите.
(Източник:John Rosthorn: Business Ethics Auditing – More than a Stakeholder’s Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)
Социална отговорност
Отговорността на една организация за въздействията от нейните решения и дейности върху обществото и околната среда; социалната отговорност се реализира чрез прозрачност и етично поведение и допринася за устойчивото развитие, здраве и благополучие на обществото; взема предвид очакванията на заинтересованите страни; съответства на приложимото законодателство и е съвместима с международните норми на поведение; интегрирана е навсякъде в организацията и се практикува в нейните взаимоотношения. 
(Проекто-стандарт ISO 26000)
Социални отчети (Social Reporting)
Отчети за осъществени инициативи като израз на социално отговорно поведение съгласно установени критерии.
Социално отговорни инвестиции (Socially Responsible Investment (SRI)
Това са онези финансови решения, при които решаваща роля за избора на инвеститора по отношение на проект или предприемач, в които да вложи парите си, имат неговите ценности и принципи.
Социално отговорно поведение
Поведение, насочено към поемане на отговорности за въздействия върху обществото и околната среда, вследствие на реализирани решения и дейности; отговорност, проявяваща се чрез прозрачност и етично поведение.
Съвместна бизнес-социална инициатива (Business Social Compliance Initiative (BSCI) 
Това е бизнес инициатива, за подобряване на условията на труд по устойчив начин чрез съвместните усилия на компаниите. Тя предлага на компаниите цялостна система за наблюдение и квалификация, обхваща всички продукти, произхождащи от която и да е държава.
Устойчиво развитие (Sustainable Development)
Измерване на въздействието върху околната среда, подобренията, мониторинг и докладване.
(Източник:John Rosthorn: Business Ethics Auditing – More than a Stakeholder’s Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands).
A
AccountAbility 1000 (AA1000)
Стандарт, които подпомага една организация при определяне на цели и задачи, за измерване на напредъка, постигнат според тези цели, финансовия контрол и отчетност на изпълнението, както и механизмите за обратна връзка.
S
Sarbanes-Oxley (SOX)
Това е част от законодателството на САЩ, което налага стандартите за конфликта на интереси и по-голяма прозрачност при отчетността на компаниите
Social Accountability 8000 (SA8000)
Международен стандарт за правата на човека в индустриална среда, създадена от CEPAA(Council on Economic Priorities Accreditation Agency) в САЩ.