Национална стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2009-2013 г.

Стратегията по корпоративна социална отговорност е документ, чрез който правителството представя своята визия и приоритетни цели за насърчаване на корпоративната социална отговорност. По този начин се представя активната позиция на държавата, насочена към създаване и укрепване на среда, която благоприятства развитието и прилагането на социално отговорни практики, създаване на предпоставки за активно доброволно участие на всички заинтересовани страни – държавните институции, бизнеса, организациите на социалните партньори, неправителствените организации, академичните среди, медиите и други. В по-дългосрочна перспектива се очаква да бъде постигнат напредък за повишаване качеството на живот и благосъстоянието на българските граждани, чрез осигуряване на устойчиво икономическо развитие на страната.

Планът за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност за периода 2009-2010 г. е приет с Протокол на Министерския съвет № 46.15 от 25 ноември 2009 г.

Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 46.15 на Министерския съвет от 25.11.2009 г.

Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2009-2013 г.

План за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност за периода 2009 – 2010 г.