Системите за измерване на ефективността на корпоративната социална отговорност (КСО) на национално и на ниво компания са разработени по регионален проект „Увеличаване на прозрачността и надеждността на практиките на КСО чрез установяване на система за оценка и мониторинг на КСО в новите страни членки на ЕС”, финансиран от Европейската общност. В България проектът се изпълнява от българската мрежа на членовете на Глобален договор на ООН.

И двете групи индикатори са разработени от водещи специалисти по КСО от Великобритания, в пряка консултация със представители на правителството, неправителствения сектор и бизнеса от страните, участнички в проекта.

КСО индикатори на национално ниво

КСО индикатори на корпоративно ниво