Корпоративната социална отговорност е концепция, чрез която компаниите интегрират социалните ангажименти и  загрижеността за околната среда в своите бизнес операции и във взаимоотношенията  с партньорите си на доброволни начала. Най-общо, социалната отговорност обхваща ангажиментите на бизнеса към обществото, разширяването на техния кръг извън икономическите функции и включването на социални дейности като необходимоприсъщи.

Социалната отговорност на бизнеса е многопластова. На първо ниво, спазването на принципите на корпоративната социална отговорност предполага спазването на следните задължения: навременно плащане на данъците, работните заплати, разкриване на нови работни места. На второ ниво КСО предполага осигуряването на адекватни условия за работа и живот на работниците, чрез повишаване на квалификацията им, профилактично лечение, строителство на жилища, развитие на социалната сфера. Висшето, трето, ниво на отговорността е извършването на благотворителни дейности, в т.ч. подобряване на местната инфраструктура.

По-конкретно Корпоративната социална отговорност може да бъде насочена в следните области:

Общество

 • облагородяване на градската среда
 • PR дейности със социален ефект
 • доброволен труд
 • подпомагане и социална интеграция на сираци, деца и възрастни хора в домове
 • опазване на културно-историческото наследство
 • качество и безопасност на продуктите
 • дарения
 • спонсорства

Околна среда

 • контрол върху замърсяването
 • възстановяване или опазване на околната среда
 • съхраняване на природните ресурси
 • рециклиране
 • разходи за енергийна ефективност и намаляване замърсяването на околната среда
 • управление на въздействието на околната среда и природните ресурси

Човешки капитал и условия на труд

 •  развитие на здравословни и безопасни условия на труд
 • обучение и развитие на персонала
 • подпомагане развитието на кариерата
 • доброволчески програми за служители
 • програми за обективно и справедливо заплащане
 • удовлетвореност и ангажираност на служителите

Знание и образование

 • стипендии за подпомагане на хора в неравностойно положение
 • предоставяне на инструменти, материали за часовете по практика в училище
 • осигуряване на платени стажове
 • насърчаване на младите интелигентни хора

Маркетинг, свързан с кауза

 • продуктови дарения

Корпоративната социална отговорност е концепция, чрез която компаниите интегрират социалните ангажименти и  загрижеността за околната среда в своите бизнес операции и във взаимоотношенията  с партньорите си на доброволни начала. Най-общо, социалната отговорност обхваща ангажиментите на бизнеса към обществото, разширяването на техния кръг извън икономическите функции и включването на социални дейности като необходимоприсъщи.

Социалната отговорност на бизнеса е многопластова. На първо ниво, спазването на принципите на корпоративната социална отговорност предполага спазването на следните задължения: навременно плащане на данъците, работните заплати, разкриване на нови работни места. На второ ниво КСО предполага осигуряването на адекватни условия за работа и живот на работниците, чрез повишаване на квалификацията им, профилактично лечение, строителство на жилища, развитие на социалната сфера. Висшето, трето, ниво на отговорността е извършването на благотворителни дейности, в т.ч. подобряване на местната инфраструктура.

По-конкретно Корпоративната социална отговорност може да бъде насочена в следните области:

Общество
• облагородяване на градската среда
• PR дейности със социален ефект
• доброволен труд
• подпомагане и социална интеграция на сираци, деца и възрастни хора в домове
• опазване на културно-историческото наследство
• качество и безопасност на продуктите
• дарения
• спонсорства

Околна среда
• контрол върху замърсяването
• възстановяване или опазване на околната среда
• съхраняване на природните ресурси
• рециклиране
• разходи за енергийна ефективност и намаляване замърсяването на околната среда
• управление на въздействието на околната среда и природните ресурси

Човешки капитал и условия на труд
• развитие на здравословни и безопасни условия на труд
• обучение и развитие на персонала
• подпомагане развитието на кариерата
• доброволчески програми за служители
• програми за обективно и справедливо заплащане
• удовлетвореност и ангажираност на служителите

Знание и образование
• стипендии за подпомагане на хора в неравностойно положение
• предоставяне на инструменти, материали за часовете по практика в училище
• осигуряване на платени стажове
• насърчаване на младите интелигентни хора

Маркетинг, свързан с кауза
• продуктови дарения